Disclaimer

Aan deze website wordt doorlopend grote zorg en aandacht besteed en Stichting Strandvliet en gelieerde instellingen, hierna te noemen Stichting Strandvliet, streven ernaar dat alle informatie op deze website juist en volledig is. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat op deze website gepubliceerde informatie nu of in de toekomst onvolledig of verouderd is danwel onjuistheden bevat.

Stichting Strandvliet sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Stichting Strandvliet geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaardt Stichting Strandvliet geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.De bezoeker van de website is verantwoordelijk voor al hetgeen hij of zij vanuit deze website verstuurt.

Het staat Stichting Strandvliet vrij de inhoud deze website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment te wijzigen, danwel deze website te sluiten. Stichting Strandvliet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze wijziging of sluiting.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle rechten van de inhoud (tekst, grafische voorstellingen) van deze site berusten uitsluitend bij Stichting Strandvliet en/of haar leveranciers. Niets uit deze site mag zonder toestemming van Stichting Strandvliet worden overgenomen in andere (digitale of analoge) media.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot formulieren, brochures of enigerlei andere documenten die door Stichting Strandvliet via downloaden ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Stichting Strandvliet en/of haar leveranciers.

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en/of andere inzichten kan de tekst van deze disclaimer door Stichting Strandvliet worden gewijzigd of aangepast. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.


Disclaimer - Privacyreglement - Sitemap

© 2012 - 2021 - Stichting Strandvliet

Naar boven